Creator Smakow

Szkolenia HACCP/PPOŻ/BHP

HACCP/GMP/GHP w 24 GODZINY 

HACCP to skrót od angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points, co tłumaczy się na język polski: System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli.

indeks

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna i GHP – Dobra Praktyka Higieniczna- to standardy działań stosowanych w produkcji żywności, które zapewniają wysoką jakość i czystość stosowanych surowców i komponentów. GHP i GMP stanowią tzw. programy wstępne, ułatwiające wdrażanie obowiązkowego systemu bezpieczeństwa żywności zwanego HACCP.

Standardy GMP/GHP obejmują zasady postępowania stosowane obowiązkowo w firmach sektora spożywczego, a od 11 lipca 2013 także kosmetycznego. Standardy te dotyczą całego procesu produkcji, łącznie z infrastrukturą, personelem, zarządzaniem odpadami, gospodarką magazynową, etc.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych wymagania GMP/GHP odnoszą się do:

 • otoczenia
 • pomieszczeń
 • transportu
 • sprzętu, w tym nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
 • organizacji produkcji, w tym przebiegu jej kontroli
 • gospodarki magazynowej
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • gospodarki odpadami
 • działań higieniczno-sanitarnych
 • działań DD (dezynsekcyjno-deratyzacyjnych
 • wymagań dla personelu

Korzyści z wdrożenia:

 • spełnienie wymagań prawnych
 • zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktów
 • uzyskanie zaufania klientów i kontrahentów
 • ułatwienie wdrożenia systemu HACCP
 • zmniejszenie kosztów związanych z wytworzeniem produktów niezgodnych i niebezpiecznych

Oferujemy wdrożenie standardów GMP/GHP, które obejmuje

 • przeprowadzanie Audytu Zerowego, mającego na celu rozpoznanie specyfiki i potrzeb firmy
 • opracowanie dokumentacji GMP/GHP oraz wszelkich procedur i instrukcji
 • pomoc kompetentnych i doświadczonych Konsultantów
 • szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań zasad GMP/GHP
 • elastyczne dopasowanie harmonogramu prac do wymagań Klienta

Jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności polegający na:

 • analizie wszystkich potencjalnych zagrożeń w produktach; mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych
 • identyfikacji miejsc –operacji, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego – są to tak zwane krytyczne punkty kontroli (CCP)
 • eliminowaniu lub co najmniej minimalizowaniu zagrożeń na obszarze całego łańcucha produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych punktów krytycznych (CCP), co osiąga się dzięki odpowiedniej organizacji procesu produkcyjnego i zarządzania nim.

Początki systemu HACCP sięgają lat 60-tych XX wieku, kiedy NASA opracowało system zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego, związanego z produkcją żywności dla astronautów wysyłanych na misje.

W Polsce, zgodnie z ustawą „o bezpieczeństwie żywności i żywienia” z dnia 25 sierpnia 2006 roku, system jest obecnie obowiązkowy dla wszystkich podmiotów mających kontakt z żywnością: zakłady produkcyjne, restauracje, bary, sklepy i magazyny spożywcze, transport żywności, itp.

Korzyści z wdrożenia systemu HACCP:

 • spełnienie wymogów prawnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów
 • poprawa jakości produktów
 • wzrost zaufania klientów
 • obniżenie kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek produktów niebezpiecznych
 • poprawa organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie

W ramach naszej usługi oferujemy:

 • przeprowadzanie Audytu Zerowego, mającego na celu rozpoznanie potrzeb firmy, przegląd aktualnej dokumentacji
 • opracowanie kompletnej dokumentacji: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, wszelkich niezbędnych procedur i instrukcji
 • pomoc doświadczonych Konsultantów
 • szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP
 • dostosowanie czasu pracy do potrzeb Klienta
 • wsparcie Konsultanta podczas Audytu Certyfikującego

————————————————————————————————-

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ 

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Bezpieczeństwo p.poż w obiekcie

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych powinien:

• utrzymać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
• wyposażyć obieky, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
•umieścić w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
• oznakować, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania gąśnic, miejsca wyłączników prądu, kurków gazowych.

Wykaz obowiązków

Własiciel, zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek:

• wyznaczyć i przeszkolić pracownika odpowiedzialnego za procedury ewakuacyjne na wypadek wystąpienia pożaru
• przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
• wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
• zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
• zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
• przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
• zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
•ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Oferowane usługi

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą:

• szkolenie wstępne ppoż
• szkolenie okresowe ppoż
• sporządzenie instrukcji pożarowej
• uzgodnienia i opiniowanie projektów budowlanych
• oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
• wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
• ćwiczenia z ewakuacji budynku

————————————————————————————

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP jako warunek rozpoczęcia pracy

Aktualizacja: 28.10.2014

Wyróżnia się wstępne i okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego szkolenia BHP pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń dotyczy również pracodawcy.

Szkolenie okresowe bhp

Aktualizacja: 20.06.2014

Zgodnie z Kodeksem pracy, oprócz szkoleń wstępnych, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe bhp. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy należy przeprowadzać szkolenia okresowe?

Szkolenie wstępne bhp

Aktualizacja: 20.06.2014

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika jest skierowanie go na szkolenie bhp. To tzw. wstępne szkolenie bhp. Jakie rodzaje szkoleń

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy szybkie i sprawne wdrożenie Systemu.